googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 3
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3

Merverdiavgift

Merverdiavgift, også kalt moms, er en avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. I enkeltmannsforetak skal man betale moms hvis inntekt overstiger 50 000 kroner.


Ved å registrere seg for mer merverdiavgift, kan man gjøre fradrag når man driver næringsvirksomhet. Man kan gjøre avdrag av alle kostnader og det hjelper for senke gevinsten så skatten blir lavere mot slutten av året.


Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.


For bedrifter og organisasjoner som skal betale merverdiavgift til staten, er merver-diavgiften som regel ingen kostnad. Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften.


Utgående merverdiavgift er den merverdiavgiften som en næringsdrivende som er regis-trert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne og kreve inn når han eller hun selger varer og tjenester. Du skal beregne utgående merverdiavgift både når du selger noe til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Du skal også beregne merverdiavgift hvis du tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til eget bruk.


Inngående merverdiavgift er den avgiften du som næringsdrivende betaler når du kjøper varer eller tjenester til virksomheten din. En næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan føre fradrag for denne avgiften.


Hvert ledd i omsetningen oppkrever avgift av de varer som omsettes (utgående avgift), men har samtidig fradragsrett for den avgift som er betalt til egne leverandører (in-ngående avgift). Det som den næringsdrivende skal betale til staten, ved terminvise avgiftsoppgjør, utgjør forskjellen mellom inngående og utgående avgift. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir forskjellen utbetalt.


Det overveiende antall varer er avgiftsbelagt. Levering av varer, elektrisk kraft og gass regnes likt med varesalg. Andre avgiftspliktige ytelser er tjenester som gjelder varer eller fast eiendom, oppdrett og tilsyn av dyr, utleie av varer, transport og oppbevaring av varer, kontorservice, telekommunikasjon, reklame og annonser, servering fra ho-teller, bevertningssteder, hår- og skjønnhetspleie m.m.


Varer som kan selges avgiftsfritt til forbruker er brukte kjøretøyer (men det skal betales omregistreringsavgift), kjøretøyer som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift, transporttjenester direkte til eller fra utlandet, kunstneres salg av egne kunstverk, aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, elektroniske nyhetstjenes-ter, bøker i siste omsetningsledd, tidsskrifter som hovedsakelig omsettes til faste abon-nenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer, og tidsskrifter med over-veiende politisk, litterært eller religiøst innhold.

Registrer mva
businessman11