googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 3
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3

Merverdiavgiftsloven

Mva-loven, eller merverdiavgiftsloven, er en lov som inneholder regler for omsetningsavgift på varer og tjenester som skal betales staten. Den ble sanksjonert av Finansdepartementet 19.juni 2009 og trådte i kraft 1.januar 2010, og erstattet den tidligere loven av 19.juni 1969. En-dringene er hovedsakelig på grunn av redaksjonell opprydning og strukturering.


Merverdiprinsippet står beskrevet i Merverdiavgiftsloven § 8-1. Der beskrives det at et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for in-ngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.


Merverdiavgiftsloven § 2-1 gjelder MVA-registreringsplikten. Nærings-drivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kroner. Merverdiavgiftsloven § 3-1 stadfester plikten til å beregne utgående MVA ved salg av produkter.


Kapittel 3 i loven dreier seg om unntak for ulike virksomheter som driver med omsetning av helse- og sosialtjenester, undervisningstjenester, for-skjellige kulturarrangementer og offentlig myndighetsutøvelse (som poli-ti og rettsvesen), finansielle tjenester (som banktjenester), og salg av fast eiendom (bolig). Disse sektorene har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift og har ikke plikt til å beregne utgående avgift. Dette er fordi disse tjenestene hovedsakelig er offentlig støttet virksomhet og bærer lite preg av å være tradisjonell næringsvirksomhet. Slik virksomhet eller aktivitet faller dermed pr. definisjon utenfor merverdiavgiftsloven.
Kapittel 6 beskriver fritak for merverdiavgift blant annet for aviser, tidsskrifter, bøker og andre trykte publikasjoner. Virksomheter som dette ligger innenfor loven, men har fritak for inngående avgift og er fritatt fra å beregne utgående merverdiavgift.

Registrer mva
businessman11