googleadservices

Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies.X

Antall registrerte selskaper
  • 3
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3

Mva kalkulator

Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, når omsetning og uttak som er omfattet av mva-loven (avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning) til sammen har oversteget 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder.


Generell mva sats i Norge er på 25%, næringsmidler er på 15% og persontransport, kinobilletter, utleie av rom etc er på 10%.


Noen varer og tjenester er særskilt fritatt for beregning av merverdiavgift ved omset-ning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetnings-ledd, aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av mva-loven og gir selgeren rett til fradrag for inngående avgift. Noen tjenester er særskilt unntatt fra merverdiavgiftsloven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks. pass av barn), undervisning og kultur, men det finnes mange grensetilfeller og unntak fra unntakene også. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke reg-istreres i Merverdiavgiftsregisteret og har derfor ikke rett til fradrag for inngående mva.


Den generelle satsen er den enkleste å regne ut, siden det at den er på 25% gjør regnes-tykket enkelt. For eksempel kan den regnes ut slik: 125 kroner (totalsummen) / 1,25 (25 prosent moms) = 100 kroner (da har du summen uten moms). For å finne momsen tar du så prisen med moms 125kr – summen uten moms 100 = 25 kr. Eller enda enklere: total-beløpet / 5 = momsbeløpet, når det er 25% mva.


La os si at en vare skal selges for 125,- kroner i en butikk inklusive merverdiavgift. Da er formelen butikken bruker lik denne (der X = utsalgsprisen eksklusiv mva og Y er utsalgsprisen inklusiv mva):


X * 25/100 + X = Y


Skal vi trekke ut merverdiavgiften fra utsalgsprisen må vi bruke denne formelen (X = utsalgsprisen eksklusive merverdiavgift og Y = utsalgsprisen inklusiv mva. Og p står for prosent og er i dette tilfellet 25): Y/(1+P/100) = X


Så forenkler vi disse regnestykkene
Den første formelen hvor vi legger til merverdiavgift på varen kan vi forenkle slik: X * 1.25 = Y


Formelen der vi trekker ut avgiften fra et beløp kan vi forenkle til å være slik:


Y:1.25 = X


Så skal du legge på merverdiavgift på et beløp når vi har en sats på 25% så ganger vi beløpet med 1,25. Er det matvarer så ganger vi beløpet med 1,15. Og på kinobilletten blir det å gange beløpet med 1,1.


Skal vi trekke fra MVA på et beløp, så blir det bare å endre tallet bak komma med den satsen som gjelder for varegruppen. Så for de samme satsene som over blir det å dele beløpet på 1,25, 1,15 eller 1,1 for å finne nettoverdien. På alle varer vi skal trekke ut merverdiavgift som er på 25% kan vi faktisk bare gange bruttobeløpet med 0,8 så finner vi nettobeløpet. Men husk at dette kun er der hvor satsen er 25%, og ikke der satsen er en annen.

Registrer mva
businessman11